Angelica Hamilton

Iinkcukacha ezikhawulezayo

Usuku lokuzalwa: NgoSeptemba 25 , Ngo-1784Wafa eneminyaka: 72

Umqondiso welanga: ILibra

Uzalwe e:eunited States

Idume njenge:Intombi ka-Alexander HamiltonAbafazi baseMelika Abafazi beLibra

Usapho:

utata: UAlexander Hamilton UFilipu Hamilton UJames Alexander ... Elisabeth Schuy ...

Ngubani u-Angelica Hamilton?

UAngelica Hamilton wayeyintombi endala ka-Alexander Hamilton, ongomnye ‘wooBawo abaQalayo baseMelika.’ Intombazana entle, ethe tye, kwaye edlamkileyo, uAngelica wayekwangumdanisi onesakhono sokudlala kunye nepiyano. Wayesondele kuyise ngeentsuku zakhe zokuqala. Utata wakhe wayekuthanda ukucula iingoma ezithandwayo, ngelixa u-Angelica wayedlala ipiyano okanye uhadi kuye. U-Angelica wayekufutshane kakhulu nomkhuluwa wakhe uPhilip owadutyulwa wabulawa edabini noGeorge Eacker. Esi sehlo sasinefuthe elikhulu ku-Angelica oneminyaka eli-17 ubudala, kangangokuba wehlelwa kukuphazamiseka kwengqondo okukhokelela kwisimo sobudenge sobomi. Nangona abazali bakhe bezame konke okusemandleni ukuvuselela imeko yakhe yengqondo, imeko ka-Angelica yaya isiba mandundu. Emva kokusweleka kuka-Alexander Hamilton ngo-1804, u-Angelica waye wanyanyekelwa ngunina owalupheleyo u-Elizabeth Schuyler Hamilton. U-Angelica wabekwa phantsi kweliso likaGqirha MacDonald. Ngexesha leminyaka yakhe yokugqibela, u-Angelica wayesoloko ebhekisa kumntakwabo uFilipu ngokungathi uyaphila. Uqhubeke nokudlala iingoma ezindala ezifanayo kwipiyano yakhe de kube sekupheleni. Ityala lemifanekiso https://aminoapps.com/c/hamilton/page/blog/is-this-a-portrait-of-angelica-schuyler-or-angelica-hamilton/wL3o_MpUoubjjY1VBkZ26eqxN0bNGD3lp Ubuntwana kunye noBomi bokuqala U-Angelica Hamilton wazalwa ngo-Septemba 25, 1784, njengomntwana wesibini kunye nentombi endala ka-Alexander Hamilton kunye nenkosikazi yakhe u-Elizabeth Schuyler Hamilton. UAlexander Hamilton wayengomnye ‘wooBawo baseMelika’ owayekwangunobhala wokuqala weSebe lezeMali laseMelika. Umama ka-Angelica uElizabethe wayeyintombi yesibini 'yeDabi loHlaziyo' Jikelele uPhilip Schuyler noCatherine Van Rensselaer. AbakwaVan Rensselaers ‘beManor of Rensselaerswyck’ babonwa njengeyona ntsapho isisityebi neyona inempembelelo kwezopolitiko eNew York. U-Elizabeth waseka kunye kwaye wasebenza njengesekela mlawuli kwikhaya lokuqala labucala leenkedama laseNew York. U-Angelica wayenabantakwabo abasixhenxe; umkhuluwa uFilipu; abantakwabo abancinci uAlexander, Omnci., James Alexander, John Church, UWilliam Stephen, noPhilip (okwabizwa ngokuba ngu Little Phil); kunye nodade omncinci uEliza. U-Angelica wayesaziwa njengentombazana ethe tye, enomtsalane, kwaye enetalente. Waye wabizwa ngegama likaninazala we-Angelica Church njengoko wayefana nomakazi wakhe ngobuhle. U-Angelica wabelana ngolwalamano olusempilweni kunye noyise. Xa wayehlala notatomkhulu nomakhulu wakhe e-Albany, u-Alexander Hamilton wabhala ileta yakhe eyintombazana eneminyaka elithoba ngo-Novemba ngo-1793 emva kokuba efumene ukuba u-Angelica wayeza kufunda ulwimi lwesiFrentshi. Waba nomdla kumculo kunye nomdaniso. Xa uAlexander Hamilton wayekhonza njengoNobhala weSebe lezeMali, inkosikazi kaGeorge Washington uMartha wayeza kuthatha u-Angelica kunye nabantwana bakhe ukuya kwiiklasi zokudanisa. Umakazi wakhe u-Angelica Church wamthengela ipiyano eyayithunyelwe kuye isuka eLondon. U-Angelica wayekuthanda ukudlala ipiyano. Ngokokutsho komzukulwana ka-Alexander Hamilton, uAlexander wayenelizwi ‘elityebileyo’ kwaye wayekuthanda ukucula iingoma ezidumileyo zeminyaka yoo-1700. Rhoqo kunokuba kunjalo, u-Angelica wayehamba noyise kwipiyano okanye uhadi. Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Ukophuka kwengqondo, ubuhlanya kunye noBomi emva koko U-Angelica wayesondele kakhulu kumkhuluwa wakhe uPhilip. Ngo-Novemba ngo-1801, uFilipu wangena edabini negqwetha lase New York elingu George Eacker. I-duel, eyenzeka e-Weehawken, eNew Jersey, yangqineka ibulala uFilipu owanikezela kumanxeba okudutyulwa. Emva kokuva iindaba zokusweleka komkhuluwa wakhe, u-Angelica oneminyaka eyi-17 wanyamezela ukothuka okukhulu okwakhokelela kukuphazamiseka kwengqondo. Ekugqibeleni, wangena kwisimo sengqondo esachazwa 'njengobuntwana obungunaphakade.' Imeko yakhe yayinzima kangangokuba wayenobunzima ekuqondeni amalungu osapho. Abazali baka-Angelica bazama konke okusemandleni abo ukuvuselela impilo yakhe yengqondo. Nangona kunjalo, yonke imizamo yabo yahamba ilize njengoko imeko yakhe yayisiba mandundu ngokuhamba kwexesha. U-Angelica wayezithanda iintaka. Yiyo loo nto uAlexander Hamilton wabhalela umhlobo wakhe kunye negosa laseburhulumenteni laseMelika u-Charles Cotesworth Pinckney ukuba athumele i-Angelica iiparakeet kunye neevatala. Umgwebi waseMelika kunye nomfundi wezomthetho uJames Kent wakha watyelela indlu ka-Alexander Hamilton. Ngokutsho kwakhe, u-Angelica 'wayenendlela elula engaqhelekanga.' Usapho lakwaHamilton lwangena kwenye ingxaki xa utata ka-Angelica wangena kwimbambano ne-Sekela Mongameli wesithathu wase-United States u-Aaron Burr ngoJulayi 11, 1804. kwaye wenzakalise ngokubulala uHamilton kwaye ke ngaloo ndlela uphelise usukuzwano olude nolubi phakathi kwaba babini. UHamilton wasiwa endlwini kaWilliam Bayard Jr. apho waphefumla okokugqibela kunye nenkosikazi yakhe nabantwana kubandakanya u-Angelica owayekhona ecaleni kwebhedi yakhe. U-Angelica wayengeyonxalenye yomngcelele kayise wokungcwaba njengoko wayehlala nomama wakhe kunye nabantakwabo abancinci, uEliza kunye no-Little Phil. Ugqirha wezengqondo waseMelika u-Allan McLane Hamilton wayengumtshana ka-Angelica ngomntakwabo omncinci u-Little Phil. Ethetha ngomakazi wakhe, uAllan umchaze njengomntu ‘ongasasebenziyo’ waze wayibiza imeko yakhe njengohlobo ‘lobugeza.’ Ngokutsho kwakhe, ukothuka kokusweleka komntakwabo kwakuphazamise ingqondo ka-Angelica ngokusisigxina. Uye wabhala ukuba kwakungekho phawu lokuphucuka kwimeko yakhe nangona wayegcinwe ixesha elide ngumama wakhe ozinikeleyo. Kwiminyaka kamva, xa uElizabeth wamdala kakhulu ukuba angayinyamekela intombi yakhe, u-Angelica wabekwa phantsi koGqirha MacDonald waseFlushing, eQueens. Wahlala phantsi kweliso likaGqirha MacDonald bonke ubomi bakhe. Umtshana wakhe wabhala ukuba kwiintsuku zakhe zokugqibela, u-Angelica wayethetha rhoqo ngomntakwabo kwaye wayethetha ngaye ngokungathi uyaphila. Wayezibandakanya nomculo, into awayeyithanda ukuyenza xa utata wakhe esaphila. Ipiyano awayinikwa ngumakazi wakhe yahlala naye kude kube sekupheleni. Akazange ayeke ukudlala iingoma zakudala ezifanayo kwipiyano eboniswe ngoku 'kwiHamilton Grange National Memorial.' Ngo-1846, uElizabeth Schuyler Hamilton wayeqalisile ukubandezeleka kukukhumbula ixesha elifutshane. Emva kokubeka u-Angelica phantsi kolawulo lukaGqirha MacDonald, wayeqale ukuhlala nentombi yakhe encinci uEliza Hamilton Holly. Ngo-1848, uEliza wafuduka kunye nomama wakhe kwindlu ese-'H Street 'eWashington, DC Elizabeth wasweleka nge-9 kaNovemba ngo-1854, eWashington, DC eneminyaka engama-97. Kwincwadi yakhe, uElizabeth wacela bonke abantwana bakhe ukuba babe' unobubele, uyathandana kwaye unomdla 'ku-Angelica. Nge-6 kaFebruwari, 1857, u-Angelica wasweleka eNew York eneminyaka engama-72 ubudala.Wancwatyelwa kwi-'Sleepy Hollow Cemetery 'eSleepy Hollow, eNew York, apho abantakwabo abancinci, uEliza noJames Alexander Hamilton bancwaswa kamva ngo-1859. Ngo-1878 ngokwahlukeneyo. Umbhali-mbali wase Melika owaphumelela amabhaso, umbhali, umbhali ngobomi bakhe, kunye nentatheli u-Ron Chernow wabhala i-biology ngo-Alexander Hamilton eyapapashwa ngo-2004. emva kokuba eve umntakwabo eswelekile. Ababhali abaninzi bale mihla bakhankanye ukungaphili kwakhe ubomi bonke. Nangona kunjalo, khange baxoxe ngesizathu semeko yakhe. U-Angelica ufumana ukukhankanywa kwiingoma ezithi 'Thatha ikhefu' kwaye 'Siyazi.' Iingoma zaziyinxalenye yomculo ka-2015 osihloko sithi 'Hamilton: An American Musical.' ophumeleleyo uLin-Manuel Miranda. Umculo waphefumlelwa ngu-Ron Chernow's biography 'Alexander Hamilton.'